Fasadgruppen var med på BBDs event ”The Great Reset”. I veckans börskrönika har Jonas Jansson tittat närmare på bolaget.

Påminner om att inget av det du läser skall ses som rådgivning. Du kan också förlora ditt investerare kapital. Investeringar är riskfyllda.

Fasadgruppen bildades 2016 och hanterar allt som rör yttre underhåll av en fastighet som exempelvis fasadrenovering, fönsterbyte, balkong- och takrenovering. Bolaget säger sig nu vara Nordens största och Sverige enda rikstäckande leverantör av helhetslösningar för hållbara fasader.

Bolaget noterades 2020 och fördelningen av omsättningen geografiskt är 60% Sverige, 20% Norge samt 15% Danmark. Sedan augusti finns också en liten verksamhet i Finland.

Tanken i Fasadgruppen är att kunna erbjuda kunder helhetslösningar där en fasadrenovering ofta för med sig åtgärder på andra delar av fastigheten som fönster, balkonger och tak. Tillsammans skapar detta renoveringsjobb ett så kallat klimatskal för fastigheten. Genom att utföra alla olika delar i renoveringen via en aktör blir det lättare dels att samordna arbetsflödet, dels att få bättre effektivitet i fastighetens energiförbrukning.

Med tanke på ökade energipriser och ett ökat regulatoriskt tryck på energieffektivitet i fastigheter finns det en solid efterfrågan för fastighetsrenoveringar. Tillväxten i renoveringsmarknaden ligger kring 2 – 3 % och är relativt konstant oberoende av var byggkonjunkturen tar vägen.

Omsättningen i Fasadgruppen består till 75% av renoveringar och resterande 25% av byggnation.

Förvärv

Förvärv är en viktig del i Fasadgruppens strategi för att bredda verksamheten till fler områden, expandera geografiskt och nå skalfördelar i gruppens bolag.

Bolag som förvärvas har nästan alltid en stark marknadsposition lokalt. Genom att förvärva andra bolag som arbetar i samma marknad men inom andra områden kan bolagen i gruppen samarbeta och nå synergier. Om till exempel ett bolag får ett uppdrag för fasadbyte kan bytet av tak läggas ut till ett annat bolag i gruppen och på det sättet jobbar gruppens olika bolag in nya uppdrag till varandra.  Till det kommer Fasadgruppens centrala inköpsavtal, som tack vare gruppens storlek innebär bättre inköpspriser på material än vad de enskilda bolagen själva hade kunnat få. Med affärsmodellen skapas därmed både möjligheter till merförsäljning och högre lönsamhet.

Takten i förvärv har varit hög de senaste åren och sedan 2020 har antalet verksamheter i Fasadgruppen mer än fördubblats till nuvarande omkring 50 stycken. Omsättningen har under samma period stigit från 1,4 Mdr till cirka 4,0 Mdr, en ökning med cirka 200%. Någon brist på bolag att förvärva finns dock inte och Fasadgruppen menar att det i Norden finns omkring 2000 potentiella förvärvskandidater.

Fasadgruppen vill förvärva bolag som passar in för att gruppen skall kunna vara bäst inom sitt område. Därmed förvärvas bara bolag enligt en strategi som ser likadan ut hela tiden, det vill säga förvärv spretar inte ut i nya områden bara för att kunna hålla förvärvstakten uppe.

Ambitionen är att få ledningen i förvärvade bolag att jobba kvar och driva det vidare. Av den anledningen består betalningen för bolaget av både aktier i Fasadgruppen och tilläggsköpeskillingar. Aktieandelen av betalningen är i intervallet 20 – 50% och tilläggsköpeskillingarna faller ut efter 2 – 5 år. Alltså finns höga incitament för ledningen att jobba kvar.

Marginal i förvärvade bolag är minst i nivå med gruppens marginal men har stor variation. Fasagruppen betalar i snitt 4 – 5 X EBITDA för förvärv före synergier. Priserna har legat stilla på den nivån i många år och ger en säkerhet för både säljare och köpare eftersom alla vet var värderingsnivån är.  

Fasagruppen har följande finansiella mål

  • Över 10% EBITA marginal.
  • Över 15% omsättningstillväxt som kombination av organisk tillväxt och förvärv.
  • Kassakonvertering 100%.

I Q3 rapporten är omsättningstillväxten 70% varav organisk tillväxt är 15%. Även EBITA marginalen är med 11,5% över målet.

Däremot är kassakonverteringen i Q3 bara 73% och nere på 66% för senaste 12-månadersperioden. Bolaget har dock lyft fram att 2022 varit ett speciellt år på grund av skenande materialpriser som i sin tur skapat förskjutningar mellan materialinköp och kundfakturering i syfte att säkerställa så bra priser som möjligt. Detta var särskilt märkbart i Q2 då kassaflödet var negativt. Under Q3 förbättrades kassaflödet och säsongsmässigt brukar Q4 vara det absolut starkaste kvartalet sett till kassaflöde då många projekt avslutas innan vintern.

Det går att göra ett negativt aktiecase….

Ser man på Fasadgruppen topdown går det att skapa ett ganska negativt aktiescenario. Många bolag inom fastighet och bygg är bara i början av en nedgång som kan bli djup. Marknaden gillar heller inte bolag med hög skuldsättning som förvärvar aggressivt. Har ett bolag dessutom negativt kassaflöde och gör nyemissioner för att kunna fortsätta med förvärv så lyser en rad varningsflaggor.

Fasadgruppen ser ut att ticka alla dessa boxar. Förvärvad omsättning har ökat från 0,9 Mdr 2020 till 1,2 Mdr 2020 och 1,3 Mdr hittills i år. För att finansiera förvärv gjordes i mars en nyemission om 400 mkr men i slutet av Q3 är skuldsättningen fortfarande kvar på samma höga nivå som förra året med en nettoskuld om 2,8 X EBITDA (detta är visserligen inte baserat på proforma).

Löpande kassaflöde har förbättrats men kassagenereringen är fortfarande långt under målet och för att kunna genomföra förvärv har lånen ökats på.

…men Fasadgruppen står starkt

Vad gäller risken i en svagare byggkonjunktur är den inte särskilt stor i Fasadgruppen. Renoveringar av fastigheter är inte något som fastighetsägare väljer att göra, det måste göras. Eftersom så stor del av omsättningen är exponerad mot renoveringar är Fasadgruppens stabilitet snarare attraktivt i ett läge med vikande marknad. Fasadgruppens säger att de i Q3 redan sett att byggkonjunkturen är svagare men att det inte gett mycket effekt i resultatet eftersom renoveringar pågår som vanligt.

Nyemissionen som gjordes i början av året skall ses mot bakgrund av att Fasadgruppen då hade många intressanta förvärv i pipelinen och ägarna var villiga att skjuta till kapital för detta. I nuläget säger Fasadgruppen att förvärvstakten troligen kommer att sakta ner något framöver.

Kassaflödet och den höga skuldsättningen bör rätta till sig ganska snabbt. Verksamheten har en säsongsmässighet som innebär att många projekt avslutas innan årsskiftet. Därmed binds mindre kapital, fakturor betalas och rörelsekapitalet blir positivt från att ha varit negativt. Detta gör att Fasadgruppen ser en bra förbättring i kassaflöde och skuldsättning redan i Q4.

…och 2023 kommer att visa fortsatt stark resultattillväxt

Genom att hela tiden förvärva nya bolag byggs en tillväxt in automatiskt. Om ett bolag förvärvas sista juni 2022 så räknas det resultatet med för sex månader i år, men med 12 månader 2023 så även om inget mer bolag förvärvas så har redan en tillväxt byggts in. 

Denna effekt blir större om bolaget är relativt litet men gör många förvärv. Hittills i år har Fasadgruppen förvärvat cirka 1,2 Mdr i omsättning och om man antar 10% resultatmarginal i dessa bolag motsvarar det 120 mkr i resultat. Om man grovt räknat antar att hälften av resultatet räknas med i år och hälften 2023 så ger förvärven som redan gjorts 60 mkr i ökat resultat 2023. Detta motsvarar cirka 15% resultatökning.

Det bättre resultatet ger också högre kassaflöden och dessutom togs en ny lånefacilitet om 600 mkr upp i september. Fasadgruppen har därtill en utdelningspolicy om att dela ut 30% av resultatet.

Värdering Mätt på EV/EBIT 2023 värderas bolaget på 12 och direktavkastningen är 1,8%. Närmast jämförbara bolag är Instalco som värderas på EV/EBIT 15 och har en direktavkastning på 1,5%.

Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Artikelförfattaren äger aktier i Genovis. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. 

Fasadgruppen

Aktiekrönikor, Veckobrev |