Biovica är ett biotechbolag som grundades 2009 baserat på forskning vid Uppsala Universitet och aktien noterades 2017.  Huvudprodukten DiviTum fick i somras regulatoriskt godkännande i USA och är ett test för att mäta hur snabbt en tumör växer och hur effektiv behandlingen av tumören är.

Innan du börjar läsa påminner vi om att inget av det du läser nedan ska ses som råd. Vi vet inget om dig som läser. Alla värdepapper kan öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade beloppet. En längre disclaimer i slutet av inlägget.

Huvudprodukten DiviTum fick i somras regulatoriskt godkännande i USA och är ett test för att mäta hur snabbt en tumör växer och hur effektiv behandlingen av tumören är.

Eftersom testet görs genom ett blodprov är det enklare att genomföra och ger ett snabbare resultat än den vanligaste mätmetoden, vilket är att ta en röntgenbild. Testerna med DiviTum kan därmed göras oftare och blir ett komplement till dagens bilddiagnostik.

I nuläget tar det månader innan man kan utvärdera om en cancerbehandling är effektiv men med DiviTum går det redan efter några veckor att säga om behandlingen ger önskad effekt.

Enligt Biovica ger detta en besparing i sjukvården om cirka 3 x kostnaden för DiviTum

Bröstcancer är huvudmarknaden för Biovica men planerna är att även expandera inom andra områden som malignt melanom, prostatacancer och lungcancer.

Vägen till godkännande har varit lång

Processen till godkännande har varit lång och försenad eftersom Covidpandemin innebar att FDA prioriterade nya Covidtest före andra ansökningar. Amerikanska FDA är den myndighet som godkänner nya läkemedel och medicintekniska produkter.

Från att ha skickat in ansökan i september 2020 så kom det slutliga FDA godkännandet för DiviTum i juli 2022, vilket var en försening på drygt ett år. Godkännandet innebär att DiviTum är den första godkända diagnostikmetoden på den amerikanska marknaden för att följa utvecklingen av spridd bröstcancer genom ett blodprov. Det resulterade också i att FDA gav DiviTum en ny, unik, kod för produkten.

Fokus nu är försäljning

Med FDA godkännandet på plats är Biovica nu redo för att börja sälja DiviTum till bröstcancerpatienter i USA där lansering kommer att ske innan årsskiftet.

Säljstyrkan i USA är inledningsvis bara sex personer men kommer ändå att kunna täcka 50% av  de sjukhus som behandlar patienter med bröstcancer. Försäljningen underlättas av att Biovica gjort många studier tillsammans med cancercenter i USA och har etablerade relationer med dessa.

Viktigt för försäljningen är att DiviTum blir inkluderat i reimbursementsystemet i USA, det vill säga att DiviTum ger rätt till ersättning enligt sjukförsäkringar. Reimbursementsystemet är i USA uppdelat i flera led men generellt behövs att försäkringsbolagen ger ett godkännande för ersättning för användningen av DiviTum. Utan ett sådant godkännande blir det svårt att sälja DiviTum eftersom testet är relativt dyrt.

Processen för att kunna få godkännande för reimbursement är inte helt enkel. För att snabbt inkluderas in i systemet är det viktigt att kunna visa att det finns en efterfrågan av produkten. Finns det en efterfrågan så är det intressant för försäkringsbolagen att ta in produkten i systemet och komma överens om en ersättningsnivå. Viktigt i detta avseende är klinisk data som visar nyttan av produkten, och här har Biovica en styrka med 13 publicerade artiklar inom bröstcancerområdet.

För att komma in i reimbursementsystemet är det alltså viktigt för Biovica att få igång försäljningen i viss volym. I USA betalar alltid patienten en del av kostnaden för vården själv och för att DiviTum inte skall bli för dyr utan ersättning från försäkringsbolagen, kommer Biovica initialt

att täcka en del av patientens kostnad genom ett så kallat ”patient assistance program”. 

För Biovica innebär det att sålda volymer till att börja med ger mindre vinst, men bolaget ser att detta problem bara finns i en inledningsfas. Över tid räknar Biovica med en bruttomarginal om över 80%.

Som förberedelse för försäljningsfasen har även ett laboratorium i San Diego etablerats för att serva hela USA. Fördelen med att erbjuda produkten från ett eget labb är att Biovica har kontroll över viktiga relationer med kunder och betalare. Ytterligare en fördel är att det möjliggör byggandet en egen biobank som stöd för att kunna utveckla nya produkter i en högre takt. För att labbet skall kunna tas i drift behövs en certifiering, vilken beräknas komma innan årsskiftet. 

I Europa kommer lansering ske under 2023 men görs i olika faser i olika länder och kommer att ske tillsammans med en eller flera partner. Biovica för nu diskussioner med olika bolag för dessa partnerskap.

Marknadspotentialen är stor

Marknaden för spridd bröstcancer uppgår till 200 – 350m USD i USA, 150 – 200m USD i Europa inklusive Norden samt 50 – 100m USD i Japan.

Marknadspotentialen utgår från antal patienter som har bröstcancer, hur många tester dessa antas ta och att ett test kostar 400 USD, det vill säga cirka 4 000 kr. Biovica har omfattande data bakom dessa antaganden.

Målet är att nå 15% marknadsandel i slutet av 2025, vilket för USA marknaden innebär intäkter om 300 – 500 mkr. Enligt Biovica är denna målsättning jämförbar med vad andra diagnostikbolag åstadkommit vid lansering av nya produkter.

Därefter är tanken att gå vidare med andra cancerformer. 

Nytt kapital tas in

Fördröjningen av godkännandet för DiviTum har varit kostsam för Biovica. Försäljningen har inte startat än och inför lanseringen har kostnaderna ökat. Kassaflödet är i nuläget negativt med cirka 20 mkr per kvartal och därför var nytt kapital nödvändigt.

En företrädesemission sker nu om 148 mkr, vilket ger en utspädning om 38% för aktieägarna. Medräknat emissionen bör kassan vara kring 170 mkr vid kommande årsskifte.

Biovica har många styrkor

Så i nuläget är Biovica alltså väl rustat. Ett godkännande finns, säljkår är rekryterad, ett labb är på plats och kassan kommer att vara välfylld.

I bolaget finns också mycket kompetens samlad. Under de senaste åren har tre personer anställts som alla har lång erfarenhet av diagnostik och kommersialisering av bolag. I styrelsen var ordföranden Lars Holmkvist tidigare VD på cancerdiagnostik bolaget Dako och flera ledamöter har lång erfarenhet av diagnostik eller onkologi. 

Dessutom är insiderägande stort. Anders Rylander har varit VD i Biovica i över tio år och äger 14% av kapitalet. Tillsammans med Gunnar Rylander, Lars Holmkvist samt styrelseledamoten Henrik Osvald äger dessa fyra personer 38% av rösterna i Biovica.

Dagens kursnivå säger att Biovicas målsättning är för optimistisk

Risken i aktien är att det givetvis är väldigt svårt att avgöra om och när försäljningen kommer igång. Marknaden gillar inte osäkerhet och Biovicas intäkter lär inte vara höga det närmaste året innan insäljningsfasen är över och reimbursementprocesser finns på plats.

Biovica anser det dock ganska klart att efterfrågan finns. Dels har många studier publicerats om användningen av DiviTum på välrenommerade sjukhus där alla studierna visat goda resultat. Dels har Biovica redan nio samarbeten med läkemedelsbolag som använder DiviTum i forskning kring nya läkemedel.

Skulle Biovica komma i närheten av sina mål för enbart USA och för enbart bröstcancer så kommer resultatnivån om några år att vara hög. Om de lyckas ta 15% av marknaden i USA ger det minst 450 mkr i intäkter. En marknadsandel om 5% ger 150 mkr i intäkter.

Biovica menar att de behöver anställa kring 8 personer till för att nå sina mål vilket innebär en ökning av personalkostnaderna med 30%. Om kostnaderna totalt sett ökar med 30% till 2025 ger det en kostnadsnivå kring 130 mkr.

I så fall är resultatnivån för 2025 i intervallet 20 – 320 mkr beroende på vilken marknadsandel Biovica tar.

Räknat på en låg multipel på 10 X vinsten skulle de ge ett marknadsvärde om 200 mkr – 3 200 mkr. Medräknat aktierna i nyemissionen är marknadsvärdet idag 420 mkr med dagens kurs om 9,20.

Med denna förenklade beräkning kan man säga att dagens kurs säger att Biovica i viss mån kommer att lyckas med försäljningen de närmaste åren men att de kommer vara väldigt långt från att nå sin målsättning.

Disclaimer
Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Artikelförfattaren äger aktier i Ferroamp. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. 

Biovica – en noterad svensk biotech

Aktiekrönikor, Veckobrev |