I-Tech har tagit fram en substans som hindrar påväxt på fartygsskrov av havstulpaner. Substansen kallas Selektope och blandas i bottenfärger som används när fartyg målas, och färger som motverkar påväxt kallas för antifoulingfärger.

Innan du börjar läsa påminner vi om att inget av det du läser nedan ska ses som råd. Vi vet inget om dig som läser. Alla värdepapper kan öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade beloppet. En längre disclaimer i slutet av inlägget.

Havstulpaner utgör största delen av hård påväxt på fartyg och effekten av Selektope är att den gör att havstulpaner inte kan fästa sig vid ytor som är målade med sådan färg. Selektope består av medetomidin som ursprungligen använts som en veterinärmedicin för att söva djur. Effekten på havstulpanelarver är dock den omvända där larverna blir hyperaktiva och därmed inte kan fästa sig vid ytor behandlade med Selektope.

Historiskt har olika gifter använts i färger för att döda havstulpanerna vilket fått negativa effekter på miljön och därför finns ett behov av mer hållbara alternativ. 

I-tech sparar kostnader och minskar utsläpp

Syftet med att hindra påväxt på fartyg är att spara kostnader och samtidigt minimera utsläpp. Påväxt medför ökade kostnader för rederier både genom att fartygen drar mer bränsle och genom att de måste rengöras av dykare eller genom att ta upp fartygen i docka.

Kostnaden för rengöring ökade rejält under Covid eftersom många fartyg då låg stilla i hamn vilket gör att påväxten snabbas upp. Detta har lett till att rederier nu ställer högre krav på garantier för vilket skydd färger ger, något som gynnar Selektope.

Även långsiktigt innebär påväxt stadigt ökade kostnader eftersom klimatförändringen ger varmare havsvatten, och havstulpaner gillar varmt vatten. Till det kommer en kostnadsökning genom stadigt ökade energipriser. 

Så långsiktigt kommer allt större krav att ställas på rederierna att sänka sina kostnader om de skall kunna behålla sin lönsamhet. Detta ger en bra grund för I-tech eftersom rederier totalt sett kan spara 10 – 15% av sina kostnader genom att ha rena skrov på båtarna.

Även miljömässigt har I-tech en stark position. För att minska utsläpp skärps successivt kraven för bottenfärger och idag är Selektope en av endast tre substanser som är godkända för skydd mot påväxt. Att få Selektope godkänd har tagit över 10 år och avsevärda tester och dokumentation. Detta ger en väldigt hög inträdesbarriär för nya aktörer att ge sig in i samma område.

En ytterligare skärpning av miljöregler kommer att träda i kraft 1 januari 2023 i form av ett Carbon Intensity Index. Detta skall mäta alla fartygs effektivitet i hur de använder resurser kontra hur mycket utsläpp de genererar och indexet kommer att bli viktigt för rederierna. En svag hållbarhetsranking gör det svårare att frakta gods år större företag som är måna om sin miljöprofil. För I-tech ger detta ytterligare stöd för den långsiktiga tillväxten.  

Marknaden för bottenfärg – ett oligopol

I-tech säljer alltså Selektope till färgtillverkare och den marknaden domineras av nio bolag varav I-tech redan har sex av dessa som kunder idag. 

Chugoku Marine Paint (CMP) är ett av de största bolagen och är idag I-techs överlägset största kund. Chugoku var snabba i att använda Selektope och tecknade sitt första avtal med I-tech redan 2016. Efter att ha legat på en stabil försäljning i flera år har Chugoku i år ökat sin försäljning av färger som innehåller Selektope rejält. I den senaste kvartalsrapporten är det Chugoku och valuta som ligger bakom den starka tillväxten i I-tech om 54%.

I-tech har även de andra större färgtillverkarna som kunder men de använder än så länge Selektope i mer begränsad omfattning. Alla färgtillverkare är övertygade om att Selektope fungerar, men det tar ändå tid att få ut produkten på marknaden. Tillverkarna måste själva få till en rätt färgblandning som fungerar, sen ska den testas i 3 – 5 år innan försäljningen kan starta och till råga på allt är rederier en konservativ bransch som inte gillar nymodigheter.

Även om det tagit tid för I-tech att få tillverkarna att börja använda Selektope så finns det stora fördelar i att ha ett så begränsat antal kunder. När väl försäljningen väl kommer igång byter inte kunden gärna leverantör eftersom den testats ut under så lång tid. Fartygen som målas har i snitt en livslängd om 30 år och målas om för första gången efter cirka fem år, för att därefter målas om med kortare intervall.

Detta innebär att när väl en kund kör igång med beställningar av Selektope så bygger I-tech en kundbas med återkommande intäkter. Beställningarna ökar både genom att kunden lägger till Selektope i fler färger och genom att allt fler fartyg behöver målas om med Selektope ju längre tiden går.

Dessutom behöver I-tech inte öka sin säljstyrka för att öka försäljningen eftersom det är så få kunder de bearbetar, så kostnaden för att öka försäljningen är ytterst begränsad.

Produktion

I-tech har nu all produktion outsourcad vilket tagit ganska lång tid att få på plats. Detta ger förutsägbarhet i output och kostnader och I-tech har fler än en leverantör, vilket minskar risken i leveranskedjan. Stabiliteten i produktionsprocessen syns i att bruttomarginalen i I-tech varit stabil över 50% det senaste året och bolaget tror att de kan hålla denna höga marginal framöver.

Aktien är tillbaka i blickfånget

Aktien noterades i 2018 på 20 kr, gick sedan starkt och toppade över 100 kr 2020 för att sedan falla tillbaka igen och var i somras nere på 25 kr. Sedan dess har I-tech levererat två starka rapporter och kursen står nu i 57 kr.

De starka rapporterna gjorde att investerare åter började se de långsiktiga drivkrafter som kommer att driva tillväxten i I-tech många  år framöver.  

I den senaste rapporten gjorde I-tech inte bara vinst utan visade också en stark rörelsemarginal om 20% och detta trots att försäljningen än så länge är relativt blygsam.

Scenario

Utgångspunkten för hur framtiden kan se ut för I-tech är att de redan har en stark position.

  • Efterfrågan för Selektope är långsiktigt ökande och kommer att få ytterligare stöd från nästa år med införande av Carbon Intensity Index.
  • Inträdesbarriärerna gör att det svårt för nya aktörer att komma in på marknaden.
  • Andel återkommande intäkter är i princip 100% och den största kunden CMP ökar sin försäljning. Kan ett par av de andra större kunderna följa samma utveckling som CMP  är det inte omöjligt att omsättningen i I-tech om några år har dubblats eller nått ännu högre. 
  • Skalbarheten i bolaget är hög eftersom produkten redan färdigutvecklad, kunderna redan finns och all produktion är outsourcad. I-tech säger själva att omsättningen kan öka 3 – 4 gånger utan större kostnadsökningar.
  • I-tech går redan med vinst och har en kassa på 48 mkr. Det finns inget större investeringsbehov och balansräkningen är väldigt solid.

Alltså är I-tech nu i ett läge där omsättningen bör kunna öka rejält och ge resultatmarginal som mycket väl kan nå över 30%. Det är svårt att hitta bolag idag som har denna kombination av långsiktig tillväxt, hög resultatmarginal och stark kassaposition. Det blir mycket intressant att följa I-techs utveckling framöver.

Disclaimer
Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Artikelförfattaren äger aktier i Ferroamp. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. 

I-Tech – havstulpanernas överman

Aktiekrönikor, I-Tech, Veckobrev |