Energimarknaden står inför många utmaningar som kräver många olika tekniker. En del i detta är lokal produktion som till exempel solceller. För att kunna använda solceller effektivt behövs dock lagringsmöjligheter eftersom cellerna inte producerar mycket el molniga dagar eller på natten. Andra tekniker behövs också för att användningen av elen skall bli effektiv för att minska belastningen på elnätet.

En teknik som fungerar för detta är likspänningsteknik. Likspänning ger lägre omvandlingsförluster när solceller, elbilsladdning och lagring kopplas ihop i fastigheter. Likspänningstekniken gör det också lättare att styra elen jämfört med växelström, till exempel om elen skall ladda en bil eller istället exporteras ut på elnätet och ge intäkter. 

En stor utmaning i energiomställningen är att hantera effekten när man transporterar energi, och i nuvarande elnät finns en rad flaskhalsar när elen transporteras.

Elnätet består av flera delar, nätet i fastigheten, det lokala nätet, regionnätet och slutligen stamnätet. I alla dessa nät skall el från solceller och vindkraft kunna användas så effektivt som möjligt och detta sker samtidigt som kärnkraft minskas ner. Omställningen mellan olika energikällor sker dessutom samtidigt som mycket energiförbrukning går åt under kort tid för att till exempel ladda elbilar.

Allt detta leder till att försöka hitta lösningar för att flytta energi i tid och mellan olika platser. Här finns flera olika lösningar, en är att lagra energin för att använda den senare och därmed minska topparna i energiförbrukning. En annan lösning är att flytta tiden för när en elbil skall laddas så den inte laddas när alla andra laddar sin bil.

Batterier ett bra sätt att lagra energi en fastighet så att elen kan användas på kvällen eller natten istället för under dagen när energiförbrukningen är som högst. Man kan också använda batteriet för att ladda elbilen snabbare eller för att ha reservkraft vid ett elavbrott. Batterierna går även att använda längre ut i elnätet för att lagra energi från vind och sol för att även där användas för att minska toppar i förbrukning. Detta är ett billigare sätt att öka kapaciteten i elnätet istället för att bygga nya kraftledningar.

Batterierna kan också bidra med att ge bättre stabilitet i nätet, det man kallar frekvensreglering. För att nätet skall fungera bra måste frekvensen hålla sig kring 50 Hertz men på senare år har det blivit allt vanligare med avvikelser från den nivån. Detta beror delvis på att det kommer in mer energi från sol och vind i nätet vilket gör att det ibland är mycket energi i nätet och ibland ingenting alls från dessa energikällor. Hur mycket energi det finns i nätet styr frekvensen vilket gör att även denna rör sig mycket. Samtidigt har mer krävande förbrukning kommit in i form av elfordon och eftersom laddningen av dessa sker lite när som helst har även förbrukningen av el blivit mer volatil. Så både tillgång och förbrukning har ändrats till att bli mer volatil och då behövs fler aktörer som hjälps åt för att reglera nätet.

Detta är bakgrunden till Ferroamps affär. Ferroamps produkter ger en effektivare elanvändning och ökat fastighetsägarens kontroll över elsystemet. Dessutom skapas möjlighet för fastighetsägaren att få betalt för sin egenroducerade el. 

Det nya som växer fram i energisystemet är lokal produktion, lagring och förbrukning. Ferroamp kommer att vara en viktig aktör eftersom de integrerar alla dessa funktioner i sina fastigheter med hjälp av lokala elnät.

Regleringstrender gynnar Ferroamp

Det ligger i samhällets intresse att få en effektivare energianvändning och regleringar som kommer tenderar att gynna Ferroamps produkter.  Ny lagstiftning för energidelning i mikronät med likström trädde i kraft i januari i år., vilket gjorde det möjligt att skapa lokala energigemenskaper och lokala elnät. I juni stod det klart att Ferroamps EnergyHub omfattas av skattereduktion för grön energi, även tillsammans med laddningspunkt för elbilar.

Produkterna

Ferroamp är ett relativt ungt bolag och grundades 2010. Huvudprodukten är EnergyHub vilket är hjärnan i ett energisystem för fastigheter som kopplar ihop solceller, lagring av el i batteri, elbilsladdning och en effektiv växling mellan likström och växelström. All omvandling mellan växelströmmen från elnätet och likströmmen i det lokala nätet sker i EnergyHub boxen och detta gör att förlusten av energi vid omvandlingen blir minimal. Systemet kan anpassas efter hur stor fastigheten är och fungerar med olika tekniker och elleverantörer.

Funktionaliteten i systemet utvecklas hela tiden och ett nytt batterisystem kom i våras som kan styras av EnergyHub. Detta ger bättre möjligheter att maximera användningen av egenproducerad solel, kapa toppar i elförbrukning och med schemaläggning köpa el från elnätet under natten när priset är som lägst

I slutet av 2021 kom förbättrad funktion för EnergyHub att styra elbilsladdare. Detta gör att man till exempel kan ställa in laddaren så att den undviker att skapa dyra effekttoppar när den laddar. Från 2027 kommer nätavgiften att styras av de högsta effekttopparna och dessa blir höga om en bil laddas på full effekt samtidigt som annan elförbrukning i fastigheten är hög.

Överlag ser småhusägare tydliga besparingar i Ferroamps produkter och i nuläget är det villor och mindre bostadsrättsföreningar som driver större delen av tillväxten i Ferroamp.

EnergyHub systemet hanteras genom en mjukvara som kallas EnergyCloud som visar drift och effektivitet i realtid och går att se direkt i datorn eller mobilen via en webportal.  Genom att använda historiska data går det att justera driften för att få den så effektiv som möjligt, vilket är en av de viktigaste funktionerna i Ferroamps system. Genom att fastighetsägare kan analysera och utvärdera elanvändningen så går denna att optimeras och det är detta som sparar pengar. 

En annan produkt är PowerShare som kopplar ihop flera EnergyHub system i olika byggnader. Till exempel kan man då i systemet dela el från solceller till byggnader som inte passar för at ha egna solceller.

Utveckling av nya produkter inom energiområdet sker kontinuerligt och EnergyHub kan uppdateras över nätet, vilket gör systemet kan skalas upp och anpassas efter ändrade förutsättningar.

Ferroamp växlar upp för att bli ett stort bolag

Pressen från klimathotet och de höga energipriserna gör att energiomvandlingen nu går snabbt. Timingen i detta passar Ferroamp bra eftersom de redan hade ett fungerande system att sälja när trycket på omvandlingen ökade.

Under det senaste året har sedan Ferroamp tagit fler egna initiativ för att dra nytta av denna kraft och accellerera tillväxten

  • Produkterna anpassas kontinuerligt med exempelvis förbättringar i batterilagring och billaddare. Inom utveckling av vehicle to grid-laddare finns ett samarbete med Polestar och CTEK.    
  • Säljnätet har ökat genom samarbeten med större aktörer som Elajo, Ahlsell och Assemblin El och sedan tidigare fanns samarbete med exempelvis Elkedjan i Sverige och Svea Solar för solceller.
  • Säljfunktionen har stärkts genom att flera säljare har anställts.
  • Produktionskapaciteten de senaste åren mångdubblats genom outsourcing av tillverkningen till partners som svenska Note och Gelab, kinesiska Trio Engineering och norska Kitron, som har produktion i Polen.
  • Utlandslansering är möjlig. Ferroamp har än så länge inte gått ut med konkreta planer på utlandslansering men ser stora möjligheter på många marknader och produktionssamarbetet med Kitron underlättar en sådan satsning. 

Tillväxten är stark, men lönsamheten ett frågetecken

Finansiella mål sattes i samband med börsnoteringen 2019 till att nå en runrate om 400 mkr i årsomsättning i slutet av 2022 med en lönsamhet motsvarande en bruttomarginal på volymverksamheten omkring 40%.

Med en efterfrågan som kommer att vara stark i flera år och ett bolag som byggts för att kunna rida på denna våg finns alla förutsättningar på plats för att Ferroamp skall kunna växa rejält de närmaste åren. Tillväxten i Ferroamp ligger i år kring 60% och har legat på den höga nivån de senaste åren.

Bruttomarginalen har påverkats negativt av dyra komponenter men har exklusive denna effekt ökat till över 30% genom att outsourcingen av tillverkningen gett en mer effektiv produktion.

Några nya mål för omsättning och resultat bortom slutet av 2022 har ännu inte satts men kommer att kommuniceras senare. Resultatet är fortfarande negativt men på väg att närma sig breakeven.

Aktiescenario

Det är lätt att se attraktiviteten i Ferroamp med en stark miljöprofil och utmärkta tillväxtförutsättningar. Bland de största ägarna finns Nordea Fonder, Första AP Fonden, Nordic Cross, Andra AP Fonden. Genom en riktad emission under förra året blev Wallenstam fjärde största ägare.

Finansiellt står Ferroamp stabilt efter två nyemissioner i slutet av förra året och i år. Kassan är 125 mkr och bör räcka i över ett år även om resultatet inte skulle förbättras från nuläget, något som inte är sannolikt.

Det går att skissa på ett scenario med en tillväxt som håller en takt om 50% per år och sannolikt ännu högre det närmaste året. I så fall kan omsättningen fram mot 2025 vara kring 800 mkr.

Om man antar att bruttomarginalen håller sig i nivån 30 – 35% och kostnader håller samma ökningstakt som de senaste åren, dvs 30 mkr per år, så kan resultatmarginalen ligga kring 12 – 13%.

Med detta scenario handlas Ferroamp något över 1 X omsättningen 2025. Ett mer etablerat bolag inom elområdet är Garo som har en resultatmarginal kring 15% men lägre tillväxt än Ferroamp. Garo värderas i över 3 X omsättningen för nästa år. Värderingen av Ferroamp skulle underlättas betydligt av en tydligare guidance för lönsamhet från bolaget.

Disclaimer
Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Artikelförfattaren äger aktier i Ferroamp. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. 

Ferroamp – på barrikaden i energirevolutionen

Aktiekrönikor |