Genovis – Lättare än det låter?

Så den vanliga basaffären för Genovis är att sälja små kvantiteter enzymer som används i forskning till ett stort antal kunder. I nuläget har Genovis omkring 600 kunder och i princip alla stora läkemedelsbolag i västvärlden. Läs mer om ett bolag i utveckling i veckans aktieartikel.

Innan du börjar läsa påminner vi om att inget av det du läser nedan ska ses som råd. Vi vet inget om dig som läser. Alla värdepapper kan öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade beloppet. En längre disclaimer i slutet av inlägget.

Genovis utvecklar och säljer enzymprodukter, SmartEnzymes, som underlättar utveckling och analys av biologiska läkemedel. Efterfrågan av Genovis enzymer är god eftersom det finns ett behov av bättre analys av vilka läkemedel bolag skall satsa på i sin forskning och hur läkemedlet sedan skall kvaliteskontrolleras för att kunna bli godkänt för försäljning.

Småmolekyläkemedel, till exempel Losec och liknande, är framställda på kemisk väg. Biologiska läkemedel är ofta större proteiner (exempelvis antikroppar) som framställs i levande system. Antikroppar kan designas för att binda till olika markörer som man vet eller tror har betydelse för olika sjukdomar i syfte att behandla dessa på ett målinriktat sätt. Detta är en av det stora fördelarna med antikroppar – det vill säga att de kan riktas väldigt precist mot målet, tex cancer. 

Som exempel på hur detta fungerar kan man titta på området antikroppar. Antikroppar är det snabbast växande segmentet inom biologiska läkemedel där ungefär hälften av alla läkemedel är baserade på antikroppar. Antikroppar har stora och komplicerade molekyler vilket gör att de är svåra att analysera. Genovis enzymer används till att dela upp molekylen i mindre bitar och genom att analysera varje bit för sig går det mycket lättare att analysera hela molekylen.  

Analys av molekyler är en trend i hela läkemedelsbranschen. Med nya och komplicerade biologiska läkemedel ställs högre krav på analyser av molekylernas uppbyggnad och särskilt gäller detta generiska läkemedel. För att framställa generika krävs generellt 20% mer analys än för originalläkemedel eftersom generikan måste nå bioekvivalens, det vill säga ha samma effekt som det läkemedel generikan kopierar.

Trenden mot en ökad efterfrågan på enzymer gynnar Genovis och det spelar ingen roll om kunden är ett big pharma bolag eller ett litet riskfyllt forskningsbolag inom generika. Genovis producerar genom sina enzymer bara ett modernt byggmaterial som kunderna sedan bygger vad de vill med.

Enzymer används när ett nytt läkemedel föds

Sett till livscykeln i hur ett nytt läkemedel tas fram används Genovis enzymer när forskningen kring ett nytt läkemedel startar och används sedan vidare när läkemedlet börjar testas genom studier i kliniker.

Studierna för nya läkemedel är uppdelade i Fas 1 till 3. Ungefär 80% av Genovis intäkter kommer från själva upptäcktsfasen och tidiga studier i Fas 1 eftersom det är då kunderna testar sig fram och analysera ett nytt läkemedel de kommit på.

När studierna går in i Fas 2 och 3 så används mer enzymer men till lägre marginal för Genovis. Når läkemedlet hela vägen fram och klarar Fas 3 är det färdigt att börja säljas men det är väldigt få läkemedel som når förbi denna sista fas.

Merparten av försäljningen för Genovis är återkommande eftersom kunden testat enzymet, vet att det fungerar och därmed ogärna byter ut det.

Genovis har byggt ett snabbt bolag 

Det finns flera saker som är unikt i Genovis. De har de valt att fokusera på en smal nisch, enzymer inom läkemedel, och är relativt ensamma om att enbart fokusera på det området. 

Unikt är också att utbildningsnivån i bolaget är hög och många av de anställda har disputerat inom bioteknik eller medicinsk biologi. Därmed kan Genovis säljorganisation ha en bra kommunikation med kundernas forskningsavdelningar eftersom forskare gärna pratar med forskare. Genom denna dialog går det att se vad det är kunderna vill ha och säljorganisationen fungerar som känselspröt för produktutvecklingen för att se vilka nya enzymprodukter de skall fokusera på.

Genom att sälj- och produktutvecklingen jobbar nära varandra går det att snabbt identifiera var behov finns och takten i att lansera nya produkter är hög. Genovis har som mål att komma ut med tre nya produkter per år men hittills i år har redan fyra nya produkter lanserats. Detta är en enorm skillnad mot till exempel forskningsavdelningar på större bolag där innovationstakten kan ligga på en ny produkt vartannat år. 

Två områden kan ge explosiv tillväxt

Så den vanliga basaffären för Genovis är att sälja små kvantiteter enzymer som används i forskning till ett stort antal kunder. I nuläget har Genovis omkring 600 kunder och i princip alla stora läkemedelsbolag i västvärlden.

Merparten av försäljningen är återkommande eftersom kunden testat enzymet, vet att det funkar och därmed ogärna byter ut det. Så basaffären är stabil och ger 10 – 15% intäktstillväxt per år.

Genovis har dock visat att de kan flytta sig uppåt i värdekedjan i utvecklingen av ett läkemedel vilket att intäkterna plötsligt kan öka rejält.

Bioprocessorder är den ena möjligheten, och innebär att Genovis enzym används i volym i själva tillverkningen av läkemedlet, istället för att som i basaffären användas för prover från tillverkningsprocessen.  I tillverkning används kilon av enzymer snarare än gram i provtagning och en första sådan order fick Genovis 2019 och enbart den ordern ökade intäkterna med 25% det året. Efter det dröjde det till augusti i år innan nästa bioprocessorder kom, denna gång med ett mindre belopp. Att ha fått dessa order är viktigt eftersom de är visar att Genovis uppfyller de hårda krav som ställs på en leverantör för att kunna vara med i tillverkningsprocessen av ett läkemedel. De order som Genovis fått hittills har bara avsett tillverkning i tidiga studier för kunderna. Skulle en kund få alla godkännanden och nå försäljning av läkemedlet med användande av enzym från Genovis, är intäktspotentialen enorm.

Licensavtal är den andra möjligheten, och innebär att Genovis ger en kund exklusiv rätt att använda ett visst enzym. Ett sådant avtal tecknades förra året med Selecta Biosciences för att utveckla och sälja enzymet Xork för behandling inom genterapi. Avtalet ger Genovis 50 mkr i så kallade milestone betalnngar under 2022 och 2023 och sedan upp till hela 5 Mdr i betalning om kunden når vissa mål för utveckling, regulatoriska godkännanden samt försäljning. Dessutom ger avtalet Genovis rätt till en procentsats om ”double digit” på all försäljning Selecta kommer att ha om läkemedlet till slut når marknaden. Det kommer att dröja flera år innan det står klart hur mycket betalning Selectaavtalet till slut genererar för Genovis. Storleken på betalningarna är dock svindlande höga med tanke på att Genovis idag bara har kring 100 mkr i intäkter.

Att Genovis de senaste åren fått både bioprocessorder och licensavtal visar att de är en aktör att räkna med inom användning av enzymer. Affärerna har genererats från Genovis egen utveckling av nya enzymer vilket gör att nya liknande affärer kan komma även framöver.

Hög tillväxt, låg risk

För det mesta innebär framställning av nya läkemedel stora risker för en investerare eftersom väldigt få nya läkemedel blir godkända för försäljning efter många års forskning. Denna risk har inte Genovis eftersom det inte är de själva som bedriver forskningen.

Den finansiella ställningen är stark eftersom Genovis sedan slutet av 2020 gjort positivt resultat och också är skuldfria med en kassa om 80 mkr. Ett byte av lokaler nästa år för att skala upp produktionskapacitet kommer att ge en viss kostnadsökning men merparten av kassan är tillgänglig för förvärv. Genovis uppger att de har ett intresse av att bli större för att kunna nå kritisk massa.

Tillverkningen av enzymer inte är särskilt dyr men går att ta bra betalt för och bruttomarginalen i Genovis är extremt hög på omkring 90%. Andra kostnader för personal och administration är ungefär hälften vardera. Genovis säger att de nu i stort sett har den personal de behöver för att kunna växa och alltså är de nu i en situation där resultatmarginalen kan öka rejält med ökade intäkter.

Resultatet kommer dock att variera stort eftersom intäkterna från licensavtalet med Selecta är så stora och det är oklart när de kommer in. Man kan dock försöka sig på en enkel kalkyl. Intäkterna är kring 100 mkr i år. Selecta börjar generera intäkter när deras studier kör igång vilket är 2023 och bör sedan ge kring 200 mkr per år. Så från 2024 bör intäkterna kunna takta kring 350 mkr och eftersom kostnaderna inte bör växa så mycket kan resultatmarginalen vara så hög som 50%.

Med detta scenario värderas Genovis till EV/EBIT 12 på 2024. Att medicinteknikbolag med höga marginaler och tillväxt kan värderas högt syns i bolag som Surgical Science, Arctic Zymes och Chemometech. Värderingen för dessa på 2024 är kring EV/EBIT 30. Genovis är fortfarande är ett ganska litet bolag med ett resultat som varierar stort. Därmed kommer aktien sannolikt alltid att ha en rabatt mot ovanstående bolag, frågan är bara hur stor den skall vara.

Disclaimer
Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Artikelförfattaren äger aktier i Genovis. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. 

Genovis – Lättare än det låter?

Aktiekrönikor |