Det har visat sig att de flesta av oss tenderar att vara översäkra och detta verkar gälla välutbildade, professionella investerare likväl som nybörjare. Det har emellertid visat sig finnas vissa skillnader mellan grupper. Män är mer översäkra än kvinnor, unga är mer översäkra än äldre. Hur säker är du? Din uppfattning om din faktiska kunskap kan ha stor betydelse för ditt risktagande.

Förra veckan beskrev vi självmatande finansiella bubblor. Bubblorna kan växa i och med att investerare inte är helt rationella när de agerar på de finansiella marknaderna. Det har visat sig att investerare ofta extrapolerar historik vilket gör att de tror att en tidigare uppgång i pris på en tillgång är en indikation på framtida prisuppgång på samma tillgång. Investeringsbeslut fattas alltså i tro och hopp om att en historisk uppgång är representativ för den framtida utvecklingen.

När vi står på randen till att en bubbla ska spricka präglas marknaderna av att investerarna sitter med ”lite extra särskilda egenskaper” som just prisuppgången i sig bidragit till. En av dessa egenskaper är overconfidence eller översäkerhet som jag kommer att benämna det fortsättningsvis.

Vad är då egentligen översäkerhet och varför är det ett problem likväl för de individuella investeringsbesluten som fattas som för effektiviteten på marknaderna?

Psykologisk forskning har under lång tid visat att vi tenderar att vara översäkra när vi fattar beslut. Särskilt översäkra är vi när vi fattar svåra beslut och där vi inte får snabb och korrekt återkoppling. Det finns exempel på studier där man bett folk att svara på svåra frågor genom att ange ett intervall så att de är 90 % säkra på att korrekt svar ligger inom intervallet (exempelvis vilken diameter har månen). När resultatet mättes visade det sig att svaren låg inom angett intervall i endast 40 % av fallen i stället för vad som hade varit korrekt 90 %. Vi skattar alltså för snäva konfidensintervall. Vi tror oss vara säkrare på intervallet än vad vi faktiskt är och anger därför ett för litet intervall fast vi inte har något att vinna på ett snävt intervall.

Finansiella investeringsbeslut har visat sig vara svåra samt ett område där återkopplingen är varken snabb eller korrekt, vilket gör att det är svårt för investerare i kalibrera sin grad av säkerhet. Det beror på att en uppgång i priset på en aktie kanske förklaras av något helt annat än vad vi trodde uppgången berodde på. Vi tror alltså att vi är säkrare än vad vi faktiskt är. Under de senast 50 åren har mer och mer forskning visat på att översäkerhet finns mycket tydligt i finansiellt beslutsfattande.

Vad är då problemet för dig eller mig som investerare med översäkerhet? Är det inte bra om man som investerare känner sig säker i sina finansiella beslut. Självsäkerhet brukar ju skattas som en god egenskap.

Självsäkerhet må i många sammanhang vara något positivt, men översäkerhet är generellt sett inte bra. Det har visat sig att översäkra investerare gör för mycket affärer och att de därigenom minskar sin avkastning. Översäkra investerare sitter dessutom för hög risk, eftersom de tror sig ha mer kontroll än vad de egentligen har. Det kan få ödesdigra konsekvenser, för individen, när exempelvis en bubbla spricker.

Allt eftersom folk investerar och gör olika lyckade och misslyckade investeringar borde de ju emellertid lära sig och uppdatera sin grad av säkerhet, kan man tycka. Men, det har visat sig att så inte sker, särskilt inte på finansmarknaderna. Vi människor tenderar nämligen att tillskriva oss själva skicklighet i och med alla lyckade affärer som vi gör i uppgångsfasen, medan de misslyckade affärerna skyller vi på slumpen. Detta ger en asymmetrisk uppdatering och vi blir alltså mer och mer översäkra ju mer vi investerar.

Och, hur ser det då ut för investerarna när vi står på randen till att en finansiell bubbla ska spricka? Jo, aldrig präglas marknaderna av så mycket översäkerhet som då.

En finansiell bubbla präglas ju av en ganska häftig prisuppgång. Det innebär att det finns en mängd investerare som gjort bra affärer. Och, trots att de kanske endast haft tur och åkt med i en allmän uppgång, och egentligen varit helt irrationella då de handlat på en tidigare prisuppgång i tro och hopp om att den ska fortsätta fastän att tillgången redan kanske varit övervärderad, tillskriver sig alltså investerarna skicklighet. Därigenom blir de mer och mer översäkra. Eftersom att de anser sig vara så skickliga handlar de än mer, gör större affärer och tar därigenom på sig högre och högre risk. Eftersom att de gör det på grund att de är översäkra sitter de med portföljer med långt mycket högre risk än de tror sig ha. Och, då spricker bubblan…

Är vi alla översäkra? Inte kan väl proffs eller såna här superintelligenta personer som du och jag ha detta irrationella beteendet?

Det har visat sig flesta av oss tenderar att vara översäkra och det verkar även gälla välutbildade, professionella investerare likväl som nybörjare. Det har emellertid visat sig finnas vissa skillnader mellan grupper. Exempelvis är män är mer översäkra än kvinnor och unga är mer översäkra än äldre. Den fråga du borde fundera på är hur översäker är just du?

Är du för säker på din sak?

Veckobrev |