Smart Eye har, under 20 års tid, utvecklat en teknik som förenklat innebär att kameror i en bils kupé filmar förarens ögonrörelser. Algoritmer tolkar ögonrörelserna och signalerar om föraren är ouppmärksam eller trött. Systemet är ett så kallat DMS, Driver Monitoring System. Med start från 2024 finns lagkrav på att alla bilar som produceras i Europa måste ha ett sådant system, och detta innebär med högsta sannolikhet att DMS blir en standardfunktion för merparten av alla nyproducerade bilar även i andra delar av världen.

Innan du börjar läsa påminner vi om att inget av det du läser nedan ska ses som råd. Vi vet inget om dig som läser. Alla värdepapper kan öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade beloppet. En längre disclaimer i slutet av inlägget

Trenden på aktiemarknaden är fortfarande svag för tillväxtbolag och framför allt för bolag som inte gör vinst. Större, lönsamma bolag har visserligen inte heller gått särskilt bra men ändå betydligt bättre än sina mindre lönsamma kollegor. OMX large cap index är i år ner cirka 20 % samtidigt som First North indexet är ner mer än 35%. 

Frågan är om denna trend är på väg att vända. Även större stabila bolag påverkas av en sämre konjunktur och det kan gå snabbt vilket anas efter förra veckans vinstvarningar från Thule, Electrolux, Mips och Duroc. Vem vet hur mycket en allmän inbromsning slår på andra, större och lönsamma bolag. Samtidigt finns det små bolag där kursen redan tagit mycket stryk och där vinstförväntningarna inte längre är höga. Ett olönsamt bolag som gått starkt den senaste tiden är Smart Eye. Aktien är långt ifrån peak nivån 280 kr men har jobbat sig upp kring 30 % de senaste tre månaderna och kanske har någonting hänt i synen på aktien.

Smart Eye är ett tämligen välkänt bolag även om marknadsvärdet bara uppgår till 1,7 Mdr. Antalet aktieägare på Avanza är ungefär 9 000 och det skrivs ganska ofta om bolaget i olika medier. Kursen har troligen också hjälpts av tesen att Smart Eye istället för att göra en nyemission kan finansiera sig via lån.

Men om vi backar bandet.…

Smart Eye har alltså i 20 års tid utvecklat en teknik som innebär att kameror i en bils kupé filmar förarens ögonrörelser och skickar datan till hårdvaran i bilen, vilken skapar algoritmer. Algoritmerna kan se om föraren är ouppmärksam eller trött, och skickar då ut varningssignaler. Det är detta system som är DMS, Driver Monitoring System. Med start från 2024 finns lagkrav på att alla bilar som produceras i Europa måste ha ett sådant system. Detta innebär, med högsta sannolikhet, att DMS blir en standardfunktion för merparten av alla nyproducerade bilar även i andra delar av världen.

Kostnaden för ett DMS system är ganska låg, mellan 5 – 10 Euro per producerad bil, men med kringutrustning och ihopkoppling med andra system blir kostnaden betydligt högre. Eftersom alla delar och system som används i bilproduktion handlas upp en lång tid innan själva produktionen startar, innebär det att en Design Win ganska säkert omvandlas till en verklig order.

Smart Eye är den klara marknadsledaren i världen för DMS system och har Design Wins motsvarande ett värde om 2,4 Mdr om alla erhållna Design Wins omvandlas till order. Eftersom biltillverkare använder samma plattform för att göra flera olika bilmodeller kan ordervärdet stiga till 6,8 Mdr för Smart Eye om tillverkaren väljer samma DMS system för alla bilar på plattformen, något som låter ganska sannolikt.

Tillväxten är nu nära att ta fart

I nuläget rullar redan omkring 1 miljon bilar som har DMS system från Smart Eye, men bulken av denna bilproduktion har knappt kommit igång. Utrullningen har försenats av komponentbrist för biltillverkare generellt och Smart Eyes VD, Martin Krantz sade, i samband med Q2 rapporten i år, att förseningar bromsat produktionen med ett till två kvartal.

När väl bilproduktionen kör igång kommer intäkterna för Smart Eye att rulla in över en längre tid eftersom en bilmodell i genomsnitt produceras under sju år innan den byts ut. I takt med att allt fler bilmodeller med DMS börjar produceras, kommer Smart Eye alltså att ha en ganska lång period med växande och stadiga intäkter. Den starka perioden av intäkter bör starta någon gång inom det närmaste året och växa ytterligare till 2024/2025 för att sedan stanna av i tillväxt, men ligga kvar på en hög nivå ytterligare några år.

Så nu, till slut, är Smart Eye ära att kunna visa brant stigande intäkter och lönsamhet.

Förvärv för långsiktig tillväxt

Med enbart DMS hade Smart Eye riskerat att bli ett enproduktsbolag som peakat när DMS peakar. För att positionera bolaget för vad som skall hända efter DMS gjorde Smart Eye under 2021 två större förvärv i form amerikanska Affectiva och danska iMotions. Med dessa två bolag har Smart Eye skapat en möjlighet att visa en mer långsiktig tillväxt i takt med att ”interior sensing” marknaden utvecklas. Med ”interior sensing” avses tekniker för att känna av lite allt möjligt som händer i kupén i en bil, exempelvis om något är glömt, hur föraren känner sig, hur alla sitter i bilen etc.

iMotions drivs till skillnad mot Affectiva mer självständigt. Bolaget har utvecklat mätmetoder av upplevelser som går att använda inom en rad områden även utanför bilindustrin. Kundbasen är stark och bland kunderna finns exempelvis Yale och Proctor & Gamble. iMotions kommer att få växa på i egen hand med ambitionen att nå 15 – 20 % årlig tillväxt med positivt kassaflöde, vilket inte är så aggressivt med tanke på att hela forskningsmarknaden växer 10 – 20 % per år. Tanken är att ta marknadsandel. iMotions bygger successivt återkommande intäkter och styrs efter ett SaaS tänk.

Affectiva gav Smart Eye förutsättningar för att fortsätta vara marknadsledare även inom interior sensing marknaden. Nästa utvecklingssteg är en kombination av DMS + Interior sensing där tekniken använder två till tre kameror i bilen istället för en. För att kunna bygga sådana kombinerade system krävs avsevärda mängder annoterad data, det vill säga data från filmer av bilförares beteende. Den datan behövs för styrning och kontroll av bilen i praktiken. Affectiva har en avsevärd mängd sådan data. Smart Eye hade själva kunnat bygga upp denna data, men då hade krävt en mängd nyanställningar och det hade tagit lång tid. Smart Eye tror att, i jämförelse med huvudkonkurrenten, brittiska Seeing Machine, har Smart Eye ett klart försprång avseende mängden annoterad data.

Vad gäller kombinerade system för interior sensing arbetar Smart Eye med flera sådana förfrågningar redan nu. De kombinerade systemen antas börja växa i volym inom ett par år och peaka någon gång i slutet av decenniet. Intäkterna från kombinerade system kan ligga på 10 – 20 Euro per bil eller mer, men minst dubbelt så högt som för enbart DMS. I en ännu senare utvecklingsfas ligger Multi Interior Sensing som har en mer komplett användning av sensorer, kameror, näsmätare, radar etc. Intäkterna från Multi Interior Sensing kommer att ligga ännu högre per bil.

Smart Eyes ambitioner om att vara marknadsledare inom interior sensing tydliggjordes genom tre nya samarbeten inom detta område förra veckan. Samarbetspartners i den nya områdena är OSRAM, Omnivision samt ST Microelectronics.  

Så om Smart Eye nu har så stark marknadsposition, varför har kursen klappat ihop? 

Förutom den generella nedgången för olönsamma tillväxtbolag så var timingen inte optimal i de förvärv Smart Eye gjorde under 2021. iMotions var lönsamt när det förvärvades men Affectiva gick med förlust. I samband med förvärven gjordes en nyemission som gav en utspädning om cirka 30 % för aktieägarna. Eftersom Smart Eye själva redan gick med förlust när förvärven gjordes förbättrades inte utsikterna att nå lönsamhet på kort sikt, snarare tvärtom.

Detta tillsammans med förseningar i bilproduktion har gett att kassan i Smart Eye på ett år minskat från 390 mkr till 160 mkr i Q2 2022. Hittills i år har inte någon Design Win för kombinerade system  meddelats och inte heller någon större Design Win inom de vanliga DMS systemen. Totala värdet av Design Wins är vid halvårsskiftet ungefär detsamma som det var vid årsskiftet. Kassaflödet fortsätter att vara negativt och risken för en till nyemission flaggades av analytiker redan i början av sommaren.

Servettkalkylen ger att Smart Eye värderas till 3 X EBIT

Med en burn rate om 50 – 55 mkr per kvartal räcker kassan fram till årsskiftet om den inte körs ner till noll. Kan finansieringen lösas via banklån är det strålande, men även om en nyemission görs behöver en sådan inte vara enorm. Exempelvis skulle en nyemission om 200 mkr stanna vid 10 – 15 % utspädning för aktieägarna och den skulle i så fall räcka hela 2023, och Smart Eye bör ha en chans att bli kassaflödespositiva någon gång under nästa år.

Smart Eye har en ganska rak prognos som kan användas för en enkel beräkning. De tror att 30 – 50 miljoner bilar med DMS system kommer att produceras 2026. Smart Eye siktar på att ha minst 40% marknadsandel med ett pris per system om 50 – 100 kr. Lågt räknat innebär guidningen att intäkter för Smart Eye kan ligga kring 1 Mdr 2026 för enbart DMS. Till det skall läggas Affectiva och iMotions som tillsammans idag har cirka 150 mkr i intäkter på helårsbasis.

Alltså kan Smart Eye 2026 ha kring 1,2 Mdr i intäkter, även om man inte räknar med någonting för potentialen i kombinerade system, eller på sikt Multi Interior Sensing. 

Marginalmässigt ger Smart Eye ingen guidning men bruttomarginalen ligger idag kring 85%. Kostnaderna exklusive avskrivningar ligger i nivån 400 mkr om året men Smart Eye säger att de behöver göra vissa investeringar och även göra fler rekryteringar. Om man antar att kostnaderna ökar 50 % från nuläget hamnar de på 600 mkr i årstakt 2026 och till det skall läggas avskrivningar om 100 mkr.

Räknas allt detta ihop så ger det en EBIT kring 500 mkr 2026. Så med denna enkla kalkyl värderas Smart Eye i något över 3 X EBIT på 2026.

Med tanke på att intäkterna är relativt säkra och möjligheterna inom interior sensing stora, blir det väldigt intressant att se om aktien värderas lika lågt om ett år.  

Disclaimer
Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Artikelförfattaren äger aktier i Smarteye. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. 

Smart Eye – more than meets the eye

Aktiekrönikor, Veckobrev |