Swedencare – ett nytt, starkare bolag som kostat att bygga

Swedencares utbud utgjordes länge av nästan enbart hundben och liknande produkter som förhindrar plackbildning på hundens tänder – ProDen PlaqueOff. Aktien noterades i juni 2016 och då började också en ombildning av bolaget till att bli ett globalt djurhälsobolag med en bred produktportfölj. VD och huvudägare i bolaget, Håkan Lagergren, har länge arbetat efter tesen att djurägare i allt större utsträckning vill ha det bästa för sina husdjur. Husdjuret ses mer som en familjemedlem som behöver inte bara bra mat, utan också bra produkter för sin hälsa. Av dessa skäl har Swedencare successivt förvärvat bolag och varumärken med premiumkvalitet.

Marknaden för husdjur har vuxit länge och ökad disponibelinkomst innebär att mer pengar spenderas på husdjur generellt, och ännu mer ju äldre djuren blir. I USA spenderar husdjursägare i snitt ungefär 1 000 kr i månaden på sina husdjur. USA är den största husdjursmarknaden i världen, med cirka 45% andel globalt mätt efter totala intäkter. Marknaden för djurfoder spås i USA mer än fördubblas och växa från 100 Mdr USD i värde 2020 till 275 Mdr USD 2030.   

Covidvågen gav extra fart åt marknaden då många skaffade husdjur och 2020 ökade försäljningen av djurfoder i USA med 18%. Pandemin innebar även att många yngre skaffade husdjur. Dessa djur har dock ännu inte kommit in i den ålder då de kostar mest pengar, eftersom äldre djur utöver foder även behöver hälsoprodukter. Detta kommer att ske successivt inom de kommande fem åren i takt med att djuren blir äldre. Alltså kommer covideffekten att ge en extra tillväxt för husdjursmarknaden över flera år, snarare än enbart en extra tillväxt under själva pandemiåren. Som djurhälsobolag är det därför viktigt att ha produkter som passar alla ålderskategorier av djur.

Med detta som bakgrund gjorde Swedencare i början av 2022 två stora förvärv, amerikanska Naturvet med en omsättning om 570 mkr och italienska Innovet med 130 mkr i omsättning. Med dessa två förvärv dubblade Swedencare i princip sin omsättning omedelbart.  Båda bolagen har premiumprodukter och höga EBITDA marginaler om över 30%.

Swedencare har genom förvärv successivt breddat sin kundbas till hund, katt och hästar. Dessutom täcker Swedencare nu in alla större hälsoområden för djur som stress, mage, leder, hjärta, immunsystem, lever etc. De ursprungliga hundprodukterna inom ProDen Plaque Off, står nu bara för cirka 10% av omsättningen.

Säljkanaler är veterinärer, apotek och djuraffärer samtidigt som det blir allt viktigare att ha onlineförsäljning. I USA säljs över 40% av allt djurfoder online och för att stärka denna kanal förvärvade Swedencare i början av 2021 ett amerikanskt bolag, som nu heter Pet MD Brands, helt inriktat mot försäljning av djurhälsoprodukter online.

Så genom de förvärv som gjorts har nu Swedencare en stark position på en global tillväxtmarknad med goda marginaler.

Nordamerika utgör nu 80% av verksamheten mot 62% förra året.

Produktutbudet täcker nu alla större hälsområden för de större husdjursgrupperna.

Onlineförsäljningen har stärkts genom förvärvet av Pet MD och utgör nu, liksom för totalmarknaden, cirka 40% av försäljningen i hela Swedencare.

Det har dock inte varit gratis att bygga Swedencare till det bolag det är idag. Under de tre senaste åren har bolag förvärvats för sammanlagt 6,7 Mdr varav förvärv för hela 4,2 Mdr skett under 2022.   

Finansieringen av förvärven har i huvudsak skett genom nyemissioner och de senaste tre åren har aktieägarna skjutit in 5,4 Mdr i nytt kapital i bolaget.

Varför har aktien varit så svag?

Aktien har haft en tuff utveckling i år med en nedgång om 65%. Alla tillväxtbolag har gått svagt i år och mindre tillväxtbolag har gått ännu sämre, eftersom riskpremien för mindre bolag generellt stigit. Dessutom har bolag som gjort större förvärv och ökat skuldsättningen straffats av de högre räntorna.

För Swedencare specifikt kom aktien från en hög värdering. Kursutvecklingen har varit stark med 300% upp de senaste tre åren och 15 gånger jämfört med noteringskursen. När 2022 började var värderingen uppe i omkring EV/EBIT över 60 för 2023. 

I januari skedde förvärven och när sen Q1 och Q2 rapporterna kom in svagt är det lätt att förstå att investerare kliat sig i huvudet och undrar varför de äger aktien. Förvärven har hittills i år inte stärkt investeringscaset, utan snarare vattnat ur det.

Swedencare har profilerat sig som ett tillväxtbolag som med sin positionering bör kunna växa starkare än den underliggande marknaden för husdjursprodukter, som redan i sig växer starkt. Målsättningen är att nå 4 Mdr i omsättning 2026 vilket innebär mer än en fördubbling jämfört med dagens nivå på omsättning och huvuddelen av målet skall nås genom organisk tillväxt.

Kvartalsrapporterna i år har dock varit långt ifrån denna målsättning. Organisk tillväxt har de senaste fyra kvartalen legat på 0 – 10% per kvartal och var i Q2 nere i blygsamma 4%.

Dessutom har EBITDA marginalen i år legat på en nivå kring 20% jämfört med målet att nå 30%. Ser man ännu längre ner i resultaträkningen så är EBIT marginalen nere på bara 8% i och med de stora avskrivningar förvärven fört med sig.

Som grädde på moset har dessutom förvärven fört med sig att skuldsättningen ökat rejält och nu ligger skyhögt över nivån i exempelvis serieförvärvande bolag.  Nettoskuld/EBITDA per Q2 är över 3 och har legat på den nivån det senaste året. De större serieförvärvarna ligger i nivån 1.0 – 2,5 X EBIT och ännu lägre om man jämför med EBITDA.

Första halvåret var således tufft för Swedencare, men andra halvåret kan se väsentligt annorlunda ut. 

Förvärvsaktiviteten lägre

Swedencare ser förvärv som en naturlig del i sin tillväxtstrategi, men för aktien vore det antagligen bra om bolaget i stället fokuserar på att integrera de förvärv som redan gjorts, bygger kassaflöde och minskar skuldsättningen. Swedencare uppger att förvärvsagendan fortfarande gäller även framöver men att de nu redan har de produktområdena och försäljningskanaler de vill ha i framförallt Nordamerika. Mer sannolikt är att kommande förvärv är mindre, nischade bolag som mer är att se som komplement.

 Organisk tillväxt tillbaka

Efter en ganska lång period med svag organisk tillväxt bör Q3 mer eller mindre automatiskt visa en klar förbättring.

Q2 2021 innehöll fortfarande en positiv Covideffekt med en organisk tillväxt om 45%. I Q3 förra året var tillväxten i stället nära noll, så Q3 rapporten i år kommer att kunna visa betydligt starkare tillväxt än i förra kvartalet.

Tillväxten har hittills i år påverkats negativt dels av integrering av de större förvärv som gjorts, dels av byggandet av nya produktionslinjer i den amerikanska verksamheten. Dessa effekter skall klinga av.

Råvarupriser steg i Q2 samtidigt som prisförändringar mot kund släpade efter. Prisändringarna kommer automatiskt att ge bättre tillväxt i Q3.

Större kunder drog ner sina lager i Q2 samtidigt som försäljningen mot slutkund var fortsatt stark. Lagernivåer normaliserades under slutet av kvartalet och denna trend fortsatte i juli.

Sammantaget ser det ljust ut för tillväxten framöver och VD Håkan Lagerberg säger i Q2 rapporten att ”Jag förväntar mig en stark organisk tillväxt i kommande kvartal.”

Skuldsättningen ner 

Skuldsättningen är hög men vad som inte syns är att det underliggande kassaflödet har stärkts. Eftersom lagerbindning och kundfordringar ökat tämligen mycket de senaste kvartalen har det löpande kassaflödet totalt sett dock inte ökat nämnvärt. En starkare försäljning bör ge en förbättring i båda dessa poster och därmed kan kassaflödet i Q3 bli riktigt starkt vilket bör kunna ta ner nettoskulden. Eftersom EBITDA samtidigt lär öka kommande kvartal bör skuldsättningsgraden kunna komma ner ganska markant framöver.

Marginaler bättre 

EBITDA marginalen lär kunna förbättras ganska snabbt från den låga nivån i Q2. Högre omsättning, prisökningar och en hög andel fasta kostnader bör ge en bättre marginal redan under andra halvåret. Från nästa år bör skalfördelarna i kostnadsbasen bli än mer tydliga och intäkterna skall kunna växa betydligt snabbare än kostnaderna. Avskrivningar ökade kraftigt i Q2 men innehöll vissa engångsposter. Den högre avskrivningsnivån förvärven fört med sig kompenseras också av att Swedencare inte kommer att behöva betala skatt i USA på många år eftersom förvärvsbelopp får dras av mot bolagsskatt. Även EBIT- och nettomarginaler bör således kunna öka ganska enkelt.

Det nya bolaget Swedencare börjas synas under andra halvåret

Så med bättre rapporter andra halvåret finns chansen att investerare sakta svänger om till att titta på aktien i ett mer långsiktigt perspektiv. För ett så välpositionerat bolag som Swedencare betalar man idag EV/EBIT 29 på 2023, men multipeln faller snabbt till 17 på 2024 och 12 på 2025 med tämligen rimliga antaganden (kring 20% tillväxt per år varav 13% organiskt). Om EBITDA marginalen samtidigt når upp till målet om 30% innebär det att Swedencare kan ha en resultattillväxt över 40% per år de närmaste åren. 

Swedencare kan i kommande rapporter visa att tillväxtfasen inte är över, utan bara har börjat i det nya bolag Swedencare är idag. 

Disclaimer
Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Artikelförfattaren äger aktier i Swedencare. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. 

Veckans aktiekrönika – Swedencare

Veckobrev |