Sdiptech – Vi fortsätter fördjupa oss i serieförvärvarna

De största serieförvärvarna har en ganska saftig värdering med hänsyn till att avkastningskravet för aktier gått upp och osäkerheten kring konjunkturen är hög. Om dessa, så kallade Premier Leaguebolag bland serieförvärvare, är dyra så är det desto intressantare att titta på värderingen i de mindre bolagen.

Innan du börjar läsa påminner vi om att inget av det du läser nedan ska ses som råd. Vi vet inget om dig som läser. Alla värdepapper kan öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade beloppet. En längre disclaimer i slutet av inlägget.

SDIPtech ligger nu sist i gruppen av bolag under de sex stora förvärvarna om man ser till marknadsvärde. Aktien är ner över 50% i år och av serieförvärvarna är det bara Addlife, Storskogen och Humble som har gått sämre i år.

Det finns flera anledningarna till att aktien varit så svag. Avkastningskravet har i år åkt upp för alla aktier men det kan säkert också vara så att aktien drabbats av vinsthemtagningar. Fram till toppen i november förra året hade SDIPtech en makalös kursuppgång och trots svagheten i år är aktien i nuläget fortfarande upp 370% på fem år.

Sett till själva verksamheten visar SDIPtech fortfarande stark tillväxt om 25% i år, vilket är i nivå med Premier League bolagen, men tillväxten har till stor del drivits av förvärv. Den organiska tillväxten har varit klart svagare än i de andra förvärvarna och var i Q2 till och med något negativ. EBIT marginalen i Q2 var dessutom nere på 18,1%, den lägsta nivån på tre kvartal och klart under målsättningen att ha en marginal stabilt kring 20%.

Dessutom gör en hög förvärvstakt i år att skuldsättningen i SDIPtech ser alarmerande ut jämfört med de andra serieförvärvarna.  SDIPtech förvärvade 2020 bolag för 600 mkr, förra året ökade nivån till 900 mkr netto, efter avdrag för avyttring av hissverksamheten. I år har förvärven uppgått till 1 Mdr enbart under det första halvåret. Eftersom förvärven nästan helt finansierats av ny upplåning är nu skuldsättningen uppe i 3,7 X EBITDA nivån i Q2. 

Så hur illa är det i bolaget? Inte illa alls egentligen. Enligt SDIPtech innehåller skulderna till ungefär hälften reserveringar för framtida utbetalningar av tilläggsköpeskillingar och dessa betalas bara ut om bolagen som förvärvats når högre resultat än vad de har idag. SDIPtech själva fokuserar istället på hur stor skulden till kreditinstitut är och ställer den i relation till EBITDA på rullande 12 månader. Med detta mått ligger SDIPtech idag på 1,6 X EBITDA i skuldsättning vilket skall ställas mot målsättningen att inte gå över 2,5 X EBITDA. Alltså har SDIPtech idag en högst normal skuldsättning.

Vad gäller den svaga organiska tillväxten och marginalen i Q2 har ett par av SDIPtechs bolag haft vissa tillfälliga problem. Samtidigt har ett mer generellt problem varit att prisökningar på insatsvaror under Q2 inte hunnit kompenseras av prisökningar mot kund. SDIPtech uppger att problemen i de två bolagen är övergående och att genomförda prishöjningar mot kund skall kunna kompensera det marginaltapp som uppstod i Q2.

Vad gäller tillväxten har en stabil grund skapats av de stora förvärv som gjorts i år. Eftersom två av förvärven gjordes sent i Q2 kommer förvärv att stå för cirka 15% tillväxt under andra halvåret i år jämfört med det första halvåret. För 2023 kommer dessa förvärv att ge kring 10% tillväxt.

Så skuldsättning, marginaler och tillväxt är under kontroll och till det har SDIPtech en positionering som innebär att en svagare konjunktur lär drabba andra bolag betydligt hårdare.

Strategin för SDIPtech har alltid varit att förvärva stabila bolag inom viktiga områden för infrastruktur som exempelvis energistyrning, vattenkontroll, avfallshantering etc. Kundbasen verkar för det mesta inom offentlig sektor och kundernas efterfrågan är tämligen opåverkad av konjunkturen.

Positioneringen innebär att SDIPtech har en stabil tillväxt med låg risk i verksamheten. Samtidigt förbättrar SDIPtech kontinuerligt EBIT marginalen genom att förvärva höglönsamma bolag och skala ner verksamheter med lägre marginaler. Ett exempel på det är hissverksamheten som avvecklades förra året och där EBIT marginalen låg i nivån 8 – 10%.

FörvärvareMarketKurs UtvEV/EBITEBIT margEBIT tillväxt
 Cap, mkr YTD202320232023
NIBE201600100-49%3615%14%
Beijer Ref52716138-31%2510%21%
Lifco75397166-39%1819%16%
Indutrade71993198-29%2113%12%
Addtech40920150-30%2211%17%
Lagercrantz2054899-26%2215%18%
       
Addlife16965139-64%269%5%
Vitec14005399-27%2428%18%
Bufab10520249-27%1310%10%
Storskogen2041712-80%107%13%
Instalco1400854-37%138%33%
Volati9496120-47%168%13%
Beijer Alma11334166-39%1314%7%
SDIPtech8081227-52%1619%15%
       
Green Landscaping365668-23%138%17%
Nordic Waterproofing4169173-22%1011%6%
Humble Group326013-53%811%41%
Beijer Electronics185664-18%911%54%
Estimat gjorda med utgångspunkt av Q2 rapporter 2022 och antagande att organiskt tillväxt och förvärv 2023 är på samma nivå som 2019 (året innan Covid-pandemin).

Disclaimer

Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys.

Sdiptech – Vi fortsätter fördjupa oss i serieförvärvarna

Aktiekrönikor, Veckobrev |